Säännöt

Automaatio- ja systeemitekniikan killan säännöt

Sisällysluettelo

1. luku - Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry, lyhennettynä AS. Yhdistys voi käyttää myös ruotsinkielistä nimeä Automations- och systemtekniks gille rf. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Killan kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § Killan tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopiston Automaation ja robotiikan, Informaatioteknologian ja Digital Systems and Designin sekä niitä lähellä olevien tutkinto-ohjelmien, hakukohteiden ja pääaineiden opiskelijoita ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yliopistossa ja yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään, sekä kasvattaa heistä teekkari- ja ammatti-identiteetiltään vahvoja osaajia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi:

 1. järjestää kokouksia, juhlia, opinto- ja huviretkiä
 2. järjestää opintoihin, yliopistoon, korkeakoulupoliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia
 3. hoitaa killan tiedotustoimintaa ja julkaista kiltalehteä
 4. auttaa uusia jäseniä perehtymään yliopistoon ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään opinnoissa
 5. pitää yhteyttä alan ammatillisiin järjestöihin ja yrityksiin sekä killan vanhoihin jäseniin
 6. välittää voittoa tavoittelematta opintoihin liittyvää materiaalia jäsenistölle
 7. pitää yhteyttä ja toimia yhteistyössä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (myöhemmin AYY., Aalto-yliopiston, alan ammatillisten järjestöjen, yritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa
 8. edistää killan tarkoituksen toteutumista muilla vastaavilla tavoilla

3 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi kilta voi järjestää illanviettoja, arpajaisia, myyjäisiä, talkoita, huvitilaisuuksia ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi kilta kerää jäsenmaksuja.

4 § Killan kielet

Killan virallinen kieli on suomi.

2. luku - Jäsenet ja maksut

5 § Jäsenet

Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, vanhat jäsenet, ulkojäsenet, ja kunniajäsenet. Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö, jolla on opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa.

Killan vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on ollut killan varsinaisena jäsenenä, mutta ei enää täytä näissä säännöissä varsinaiselle jäsenelle määrättyä jäsenkelpoisuutta.

Killan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei täytä näissä säännöissä varsinaiselle tai vanhalle jäsenelle määrättyä jäsenkelpoisuutta.

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt killan tarkoitusta.

Esityksen kunniajäseneksi kutsuttavasta henkilöstä tekee killan hallitus. Esityksen kunniajäseneksi kutsuttavasta henkilöstä voivat killan hallituksen lisäksi tehdä vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai vähintään kolmekymmentä (30) killan varsinaista jäsentä. Killalla voi samanaikaisesti olla korkeintaan kymmenen (10) kunniajäsentä.

6 § Jäsenrekisteri

Killan on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteriin merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan killalle edellä tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista jäsenrekisteriin merkittäväksi.

7 § Jäsenmaksut

Jäseniltä peritään lukuvuosittain jäsenmaksu. Jäsenmaksukausi on syyskuusta elokuuhun. Varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten jäsenmaksun suuruuden määrää killan vuosikokous. Eri jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruus voi poiketa toisistaan. Jäsenmaksua ei peritä kunniajäseniltä eikä vanhoilta jäseniltä.

8 § Killasta eroaminen

Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisestikillan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan heti. Eronneen jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä.

Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa jäsenmaksukauden alkamisesta, hänet katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotulle jäsenelle lähetetään sähköpostitse asiaa koskeva ilmoitus jäsenrekisteriin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Kyseisen jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä.

9 § Killasta erottaminen

Killan hallitus voi yhdistyslaissa säädettyjen erottamisperusteiden lisäksi erottaa

 1. varsinaisen jäsenen, jonka opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa on päättynyt ja joka ei näin ollen enää täytä killan varsinaiselle jäsenelle määrättyä jäsenyyden ehtoa.
 2. killan jäsenen, joka on törkeästi toiminut vastoin killan sääntöjä tai ohjesääntöjä. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Kirjallinen erottamispäätös on toimitettava viipymättä erotetulle jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa killan hallituksen tekemästä erottamispäätöksestä killan kokoukselle. Killan kokouksessa erottamispäätöksen vahvistaminen edellyttää, että vahvistamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun jäsen on saanut erottamispäätöksestä tiedon ja se on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

10 § Kurinpitotoimet

Hallitus voi kurinpitotoimena rajoittaa jäsenen osanottoa killan toimintaan määräajaksi, mikäli jäsen on toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa killan toiminnalle tai toiminut killan sääntöjen tai toimintaperiaatteiden vastaisesti. Rajoitukset eivät voi koskea killan kokouksia. Kurinpitotoimista säädetään tarkemmin killan eettisessä ohjesäännössä.

3. luku - Killan kokoukset

11 § Killan kokoukset

Killan kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

12 § Vuosikokous

Killan helmi- tai maaliskuussa pidettävän vuosikokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä ja vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus
 2. vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 3. päättää kuluvan toimikauden toimintasuunnitelmasta
 4. päättää killan varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi lukuvuodeksi
 5. päättää kuluvan toimikauden talousarviosta

13 § Vaalikokoukset

Yhden tai useamman loka- tai marraskuun aikana pidettävän vaalikokouksen tehtävänä on:

 1. valita hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 2. käsitellä toimikuntien ja toimihenkilöiden valinta
 3. valita kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa

14 § Ylimääräiset kokoukset

Killan ylimääräinen kokous on pidettävä, kun killan kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kolmekymmentä (30) killan äänioikeutettua jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut vaatimuksen tietoonsa.

15 § Oikeudet killan kokouksissa

Killan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla killan jäsenillä. Killan kokouksissa vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Kokouksen päätöksellä voidaan kiltaan kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus tai sekä läsnäolo- että puheoikeus. Killan kokouksessa jäsen ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Killan hallitus tai killan kokous voi päättää, että killan kokoukseen saa osallistua myös siten, että jäsen voi käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäosallistuminen).

16 § Päätöksenteko

Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, päätökset killan kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa seurataan killan vaalijärjestyksessä määriteltyä menettelytapaa.

17 § Koolle kutsuminen

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenistölle sähköpostitse ja julkaistava killan verkkosivuilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka, mahdollinen ennakkoilmoittautumisvelvollisuus ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä mahdollisista jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

18 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näissä säännöissä määrätyllä tavalla.

19 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä. Käsiteltäessä killan sääntöjen muuttamista, vaalitapaa ja -järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, killan purkamista tai muuta yhdistyslain 23§:ssä mainittua asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.

20 § Luottamushenkilön erottaminen

Killan kokous voi erottaa hallituksen tai hallituksen jäsenen taikka toiminnantarkastajan tehtävästään kesken tämän toimikautta. Erottamista koskeva asia on mainittava kokouskutsussa. Hallituksen tai hallituksen jäsenen erottamista koskeva päätös edellyttää, että päätöstä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Toiminnantarkastajan erottamista koskeva päätös edellyttää, että päätöstä on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.

4. luku - Hallitus

21 § Hallitus

Killan asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä neljästä viiteentoista (4-15) jäsentä, joihin lukeutuvat taloudesta vastaava henkilö ja sihteerin tehtävistä vastaava henkilö. Ainoastaan killan varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia killan hallituksen puheenjohtajaksi. Mikäli vaalikokous ei ole valinnut varapuheenjohtajaa, hallitus nimeää sen keskuudestaan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

22 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa killan toimintaa
 2. valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 3. hoitaa killan taloutta ja omaisuutta
 4. päättää jäseneksi hyväksymisestä, tehdä killan kokoukselle esitys kunniajäseneksi kutsuttavista henkilöistä
 5. laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
 7. kutsua killan kokoukset koolle tarpeen vaatiessa
 8. edustaa kiltaa
 9. hoitaa muutoinkin killan asioita

23 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on etukäteen tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

24 § Killan nimenkirjoittajat

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

5. luku - Toimihenkilöt ja toimikunnat

25 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Killan kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö. Hallitus voi tarvittaessa asettaa tai erottaa tehtävistään toimikuntien jäseniä sekä toimihenkilöitä.

26 § Toimihenkilön erottaminen

Hallitus voi erottaa toimihenkilön tai muun vastuuhenkilön killan tehtävistä kesken toimikauden. Henkilö voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

6. luku - Hallinto ja talous

27 § Toimi- ja tilikausi

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

28 § Toiminnantarkastajat

Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat toiminnantarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätöstarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kaksikymmentäkahdeksan (28) vuorokautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, killan vuosikokoukselle osoitettu toiminnantarkastuskertomus toimittamastaan killan hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

7. luku - Erityisiä määräyksiä

29 § Ohjesäännöt

Näissä säännöissä käsittelemättömistä killan osa-alueista määrätään tarkemmin erillisissä ohjesäännöissä. Killan ohjesäännöt vahvistaa killan kokous. Päätös ohjesääntöjen vahvistamisesta ja ohjesääntöjen muuttamisesta edellyttää, että päätöstä on killan kokouksessa kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on killan kokouksessa hyväksytty.

30 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai kolmekymmentä (30) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

31 § Killan purkautuminen

Päätös killan purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Molemmissa killan kokouksissa purkamista tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava killan purkamista koskevasta asiasta. Killan purkautuessa killan viimeinen kokous määrää varojen käytöstä. Killan varat tulee ensisijaisesti luovuttaa AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen. Jos edellä mainittu on mahdotonta, tulee varat luovuttaa jollekin killan tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.