Code of Conduct

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n eettinen ohjesääntö eli Code of Conduct

Tämä dokumentti sisältää Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n (jatkossa kilta) toimintaa ohjaavista eettisistä säännöistä (jatkossa CoC). Nämä eettiset säännöt koskevat jokaista killan yhteisössä toimivaa henkilöä. Kaikki killan tapahtumiin osallistuvat henkilöt luetaan osaksi killan yhteisöä. Dokumentti on jaettu kolmeen lukuun, joista ensimmäinen määrittelee killan eettisen ohjesäännön. Toinen määrittelee häirintäyhdyshenkilön tehtävän ja kolmas menettelyprosessin, jos killan eettistä ohjesääntöä rikotaan.

Sisällysluettelo

1. Luku - Killan eettinen ohjesääntö

1 § Yksilöllisyys

Killan toiminnassa kaikilla on oikeus olla oma itsensä ja saada tasa-arvoista kohtelua riippumatta mistään henkilöön liittyvästä ominaisuudesta, kuten sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, alkuperästä, iästä, kielestä, varallisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Lisää tästä voi lukea killan yhdenvertaisuussuunnitelmasta.

2 § Häirintä

Killassa ei sallita minkäänlaista rasistista, seksististä, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä eikä syrjimistä tai kiusaamista. Kilta pyytääkin tällaisen käytöksen havaitsijaa ilmoittamaan asiasta eteenpäin häirintäyhdyshenkilölle, jotta se saadaan käsittelyyn luvun kolme pykälien mukaan.

3 § Käyttäytyminen ja edustus

Killan toimintaan osallistuvat henkilöt sitoutuvat noudattamaan killan eettisiä periaatteita, kunnioittamaan muita ihmisiä tasa-arvon periaatteiden mukaisesti, toimimaan rehellisesti ja eettisesti, edistämään vapaata ja avointa ajatustenvaihtoa sekä keskinäistä luottamusta ja pitämään aktiivisesti huolta omasta ja muiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Jos tulee selville, että henkilö toimii selkeästi killan eettisiä periaatteita vastaan killan toiminnassa, sen ulkopuolella tai omaa selkeästi killan eettisiä periaatteita vastaan menevää historiaa voidaan tilanteeseen soveltaa luvun kolme pykäliä.

4 § Killan omaisuus

Kilta kunnioittaa oikeutta omaisuuteen. Killan hallinnassa tai lainassa olevaa omaisuutta ei tule tahallaan vahingoittaa, hävittää tai varastaa. Kiltalaisen tulee pitää huolta ASkista: korjata omat jälkensä, sekä huolehtia omista ja yhteisistä tavaroista.

5 § Tietoturva ja yksityisyys

Kilta kunnioittaa oikeutta yksityisyyteen ja tietoturvaan. Henkilökohtaisen tai arkaluontoisen tiedon käyttäjinä tai käsittelijöinä tulee noudattaa tietoturvavaatimuksia riippumatta tietojen muodosta, säilytystavoista tai sijainnista.

6 § Eturistiriidat

Toiminta killassa saattaa altistaa henkilön eturistiriidoille. Eturistiriitatilanteen syntyessä asia tulee tuoda esille ja selvittää killan toiminnantarkastajien kanssa.

7 § Yhteistyökumppanit

Kilta toimii osana yhteisöjen ja yhteistyökumppanien verkkoa ja valitsee yhteistyökumppaneiksi vain luotettavia kumppaneita, jotka noudattavat omiamme vastaavia eettisiä sääntöjä tai vastaavia periaatteita.

8 § Kestävä kehitys

Kilta sitoutuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja pyrkii kaikessa toiminnassaan ottamaan huomioon näitä periaatteita, kuten kulttuurin, kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden tapahtumissa ja kiltahuoneella.

2. Luku - Häirintäyhdyshenkilö

9 § Valinta

Killan häirintäyhdyshenkilö(t) valitaan killan jäsenistöstä killan kokouksen määräämällä tavalla. Jos häirintäyhdyshenkilöksi ei valita kokouksessa ketään, killan hallitus nimittää yhden tai useamman vapaaehtoisen henkilön toimimaan killan häirintäyhdyshenkilöinä. Tarvittaessa henkilö nimitetään hallituksen sisältä.

10 § Häirintäyhdyshenkilön velvollisuudet ja vastuut

Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on olla ensimmäinen kontakti killan toimintaan osallistuville mahdollisen häirintätapauksen selvittämiseksi. Hänen tulee olla valmis keskustelemaan tapauksen osallisten kanssa ja viemään asiaa eteenpäin sekä mahdollisuuksien mukaan tukea osallisia tapauksen käsittelyssä. Häirintäyhdyshenkilön tulee osallistua killan CoC:n rikkomistilanteen selvitysprosessiin. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on luottamuksellinen ja käsiteltyjä tapauksia ei voi kommentoida ulkopuolisille, ellei toisin mainita tai velvoiteta.

11 § Eteenpäin siirtäminen

Häirintätilanteen jälkeen tulee häirintäyhdyshenkilön viedä asiaa eteenpäin, kuitenkin asianomistajan suostumuksella. Asian eteenpäin vieminen voi tarkoittaa esimerkiksi: Asian tuomista killan hallituksen tietoon CoC rikkomuksen käsittelyä varten. Asian tuomista Aalto-yliopiston tai Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden tietoon. Asianomistajan ohjaaminen viranomais- tai hoitoresurssien luokse.

3. Luku - Toimintaprosessi CoC rikkomustilanteessa

Kilta käyttää askelmallia, jos killan CoC:tä rikotaan. Askelmalli on kuusiportainen ja käsittelyssä oleva rikkomus määrää, mille portaalle siirrytään. Jos rikkomus edellyttää yli kolmannen portaan toimia tulee päätöksestä ilmoittaa asianomistajalle. Hallituksen jäsenen ollessa asianomaisena tai rikkeen tekijänä, hänen tulee jäävätä itsensä toimintaprosessin käsittelystä.

Lista pykälistä

  1. 12 § Keskustelu häirintäyhdyshenkilön tai hallituksen jäsenen kanssa
  2. 13 § Henkilökohtainen suullinen varoitus
  3. 14 § Kirjallinen varoitus
  4. 15 § Esto killan tehtävistä
  5. 16 § Kielto osallistua killan toimintaan
  6. 17 § Erottaminen killasta

12 § Keskustelu häirintäyhdyshenkilön tai hallituksen jäsenen kanssa

Tilanteeseen sopivasti killan häirintäyhdyshenkilö tai hallituksen jäsen keskustelee epäillyn rikkomuksen tekijän kanssa ja päättää miten tilanteessa edetään.

Häirintäyhdyshenkilö tai hallituksen jäsen voi kertoa killan hallitukselle asiasta niin, että asianomistajat pysyvät nimettömänä.

13 § Henkilökohtainen suullinen varoitus

Killan hallitus tai häirintäyhdyshenkilö laatii ja antaa rikkomuksen tekijälle henkilökohtaisen varoituksen rikkeen johdosta. Häirintäyhdyshenkilön tulee tuoda tämä varoitus hallituksen tietoon. Tarkoituksena on varmistaa, että rike ei toistu.

14 § Kirjallinen varoitus

Häirintäyhdyshenkilö yhdessä hallituksen kanssa antavat kirjallisen varoituksen rikkomuksen tekijälle. Tämä varoitus tallennetaan myös erilliseen killan arkistoon, johon vain häirintäyhdyshenkilöillä ja hallituksella on oikeus katsoa. Varoituksen tulee sisältää, että tieto varoituksesta jaetaan tarvittaessa tapahtumien järjestämisen yhteydessä tapahtumasta vastuussa oleville tahoille.

Varoitus annetaan määräajaksi kuitenkin enintään 5 vuodeksi.

15 § Esto killan tehtävistä

Mikäli henkilö väärinkäyttää asemaansa tai käyttäytyy muutoin selkeästi CoC:n vastaisesti killan toiminnassa, toimitaan killan sääntöjen 19 § mukaan.

Lisäksi toteutetaan 14 §.

16 § Kielto osallistua killan toimintaan

Killan hallitus yhdessä häirintäyhdyshenkilön kanssa voivat evätä rikkeen tekijältä oikeuden osallistua killan järjestämään toimintaan. Jos toimintaa toteutetaan yhteistyössä jonkin muun tahon kanssa, tulee tälle taholle ilmoittaa, että tämän rangaistuksen saanut henkilö ei saa osallistua toimintaan.

Lisäksi toteutetaan 14 §. Hallitus voi yksimielisesti tai kiltakokous ¾ enemmistöllä voi halutessaan kumota rangaistuksen.

17 § Erottaminen killasta

Killan hallitus voi erottaa erittäin vakavan rikkeen tehneen henkilön killasta killan sääntöjen 8 § mukaisesti. Rikkomuksen tekijälle on kuitenkin varattava mahdollisuus selityksen antamiseen.

Lisäksi toteutetaan 14 §.