Excursio-ohjesääntö

Automaatio- ja systeemitekniikan killan excursio-ohjesääntö

Sisällysluettelo

1 § Ekskursiosääntöjen pätevyys

Nämä ekskursiosäännöt koskevat kaikkia Automaatio- ja systeemitekniikan killan (jatkossa kilta) ekskursioita ja niille osallistuvia henkilöitä, ja niiden tarkoituksena on taata kaikille ekskursiolle jonottajille ja osallistujille tasapuolinen kohtelu sekä antaa suuntaviivat ekskursion järjestämiselle.

2 § Killan ekskursiolle oikeutetut

Killan järjestämille ekskursioille ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki killan jäsenet poislukien henkilöt, jotka ovat ekskursiokiellossa. Killan hallitus tai ekskursion järjestäjä voi myös erikseen myöntää tai evätä luvan osallistua killan ekskursiolle.

3 § Killan ekskursiot

Ekskursio on tutustumismatka johonkin kiinnostavaan kohteeseen. Killan ekskursioita ovat kaikki sellaiset vierailut ja matkat, joiden järjestämisessä kilta on osallisena.

4 § Ilmoittautuminen ekskursiolle

Ekskursion ajankohta, kiintiöt ja ilmoittautumisen avautumisaika on pyrittävä ilmoittamaan viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen ilmoittautumisen avautumista. Ilmoittautuminen ekskursiolle tapahtuu kirjoittamalla nimi ilmoittautumislistaan, jota pidetään killan kiltahuoneella tai muulla ennalta ilmoitetulla tavalla. Jos varsinainen ilmoittautumislista täyttyy, on ekskursiomestarin laadittava vähintään kiintiön suuruinen varasijalista. Ilmoittautumislistassa mainitaan ko. ekskursion ekskursiomestarin yhteystiedot ja ilmoittautumisen sulkeutumisaika. Ilmoittautujan tulee täyttää kaikki ilmoittautumisessa vaaditut tiedot ennen ilmoittautumisen sulkeutumista. Ekskursion järjestäjä voi hylätä puutteelliset tai virheelliset ilmoittautumiset.

5 § Kiintiöt ekskursioille

Ekskursion järjestäjä tai killan hallitus päättää yhteistyössä ekskursiokohteen kanssa kiintiöt jokaiselle ekskursiolle erikseen. Ekskursiokohteen järjestäneillä henkilöillä on oikeus osallistua ekskursiolle jonottamatta.

6 § Ekskursiolle jonottaminen

Jonotus killan ekskursioille tapahtuu ensisijaisesti kiltahuoneella tai kiltahuoneen ollessa suljettuna kiltahuonetta läheisimmällä ulko-ovella. Ekskursion järjestäjän päätöksellä jonotus voidaan järjestää myös muussa tilassa, jonne kiltalaisilla on vapaa pääsy. Mikäli joku ekskursiolle mukaan haluava päättää aloittaa jonottamisen, tulee hänen ilmoittaa jonotuspaikalla, että jonotus on alkanut. Jonotuksen aloittaja tai jonotuslistalla ensimmäisenä oleva pitää yllä kyseisen ekskursion kiintiöiden mukaista jonotuslistaa.

Jonossa pysymistä kontrolloidaan nimenhuudolla, jonka voi pitää kuka tahansa jonossa oleva, kuitenkin aikaisintaan 15 minuutin kuluttua edellisestä nimenhuudosta. Mikäli joku jonottajista ei ole paikalla kahdessa perättäisessä nimenhuudossa, hänet poistetaan jonosta. Mikäli henkilö on estynyt jonottamasta, voi hän hankkia itselleen sijaisjonottajan, joka ei jonota itselleen paikkaa ko. ekskursiolle. Kukin jonossa oleva voi jonottaa vain yhtä paikkaa kerrallaan.

7 § Ekskursioiden rahoitus

Ekskursioiden tarkoituksena ei ole tuottaa merkittävää voittoa. Maksullisten ekskursioiden ilmoittautumislistan yhteydessä voidaan ilmoittaa vähimmäislähtijämäärä, jonka toteuduttua ekskursion hintaa ei voida korottaa. Mikäli vähimmäislähtijämäärä ekskursiolle ei tule täyteen, on kilta oikeutettu perimään lisämaksun ekskursiolle lähteviltä.

8 § Ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautumisensa ekskursiolle voi perua ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisen päättymisen jälkeen vain sopimalla asiasta ekskursiomestarin kanssa.

9 § Ekskursiolta poisjäänti

Ekskursiolle hyväksytyn ja siltä poisjääneen henkilön, joka ei ole perunut lähtöään ennen ilmoittautumisajan päättymistä, voi killan hallitus määrätä maksamaan ekskursiomaksun tai sen osan.

10 § Käyttäytyminen ekskursiolla

Jokainen ekskursion osallistuja on itse vastuussa omasta käytöksestään. Ekskursiolle lähtevän tulee muistaa, että hän edustaa kiltaa sekä koko teekkarikuntaa. Henkilön, joka tuottaa kohtuutonta häiriötä tai haittaa, voi killan hallitus määrätä ekskursiokieltoon. Lievemmistä käyttäytymishäiriöistä voi killan hallitus antaa ekskursiovaroituksen. Ekskursiolla aiheuttamansa vahingot korvaa asianomainen itse. Ekskursion järjestäjä tai hallitus voi lisäksi määrätä yksittäisen ekskursion luonteen mukaan erityisiä sääntöjä, joista heidän tulee ennen ekskursion alkua tiedottaa.

Matkapuhelimen häiritsevä käyttö on kiellettyä killan ekskursioilla. Häiritsevä käyttö sisältää muun muassa puhelimen soimisen, puhelimeen puhumisen sekä sen minkä tahansa käsittelyn ekskursioisännän tai -emännän pitäessä esitystään. Ekskursion järjestäjä voi tarvittaessa määrätä tarkemmin häiritsevästä käytöstä. Mikäli ekskursiolle osallistuja ei huomautuksista huolimatta lopeta puhelimensa häiritsevää käyttöä, voidaan hänelle antaa ekskursiovaroitus.

11 § Ekskursiorangaistukset

Ekskursiorangaistukset ovat ekskursiokielto ja ekskursiovaroitus. Rangaistuksista päättää killan hallitus. Rangaistusta määrättäessä on asianomaisille annettava mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Kaikista rangaistuksista on toimitettava päätös kirjallisena viipymättä rangaistulle. Päätöksestä voi valittaa killan hallitukselle.

Killan hallitus voi määrätä ekskursiokiellon. Ekskursiokielto on määräaikainen, kuitenkin enintään vuoden mittainen. Kielto on voimassa jo heti seuraavalla ekskursiolla.

Killan hallitus voi antaa ekskursiovaroituksen. Ekskursiovaroitus annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään vuodeksi. Varoitus on voimassa jo heti seuraavalla ekskursiolla. Henkilön, jolle killan hallitus antaa ekskursiovaroituksen voimassaoloaikana toisen varoituksen, katsotaan saaneen ekskursiokiellon.

12 § Säännöissä määräämättömät asiat

Niistä asiosta, joista säännöissä ei ole määrätty, päättää killan hallitus.Tämä excursio-ohjesääntö on vahvistettu Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kokouksessa 20.7.2021 ja se on tullut voimaan välittömästi.