Vaali­järjestys

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n vaalijärjestys

Tässä dokumentissa määritellään yleiset käytännöt killan hallituksen ja toimihenkilöiden valitsemiselle. Killan hallitus voi käytännön pakosta, tai muuten harkintansa mukaan poiketa alla linjatuista käytännöistä.

Sisällysluettelo

1 § Vaalijulistus

Killan hallitus toimittaa jäsenistölle kokouskutsun yhteydessä tai muuten vaalijulistuksen, jossa määrätään:

 • Ehdokasasettelun alkamisaika
 • Ehdokasasettelun päättymisaika
 • Käytössä oleva vaalifoorumi (myöhemmin vaalifoorumi)
 • Hallituksen valintatapa
  • Koko hallitus suoralla vaalilla taikka
  • Hallituksen muodostaja, kenen esityksen on nautittava kokouksen luottamusta

2 § Ehdokkaaksi asettuminen

Ehdokkaaksi asetutaan vaalijulistuksessa määrätyllä vaalifoorumilla ehdokasasettelun ollessa auki tai vaalikokouksen avaamisen jälkeen ennen ehdokasasettelun päättämistä kokoukselle valitun puheenjohtajan toimesta. Hakija esittelee itsensä sekä ilmaisee mihin virkoihin hakee vaalifoorumilla tai vaalikokouksessa. Hakijalle voidaan foorumista riippuen esittää kysymyksiä ehdokasasettelun ollessa auki.

Useaan virkaan hakeminen

Mikäli ehdokas hakee vaalifoorumilla useaan samassa kokouskohdassa valittavaan, toisensa poissulkevaan virkaan, tulee hänen selkeästi vaalifoorumilla ilmaista näiden prioriteettijärjestys.

3 § Vaalimarkkinointi

Ehdokkaaksi asettautunut henkilö saa harjoittaa vaalimarkkinointia seuraavin ehdoin:

 • Markkinointi killan virallisilla kanavilla, kuten sähköpostilistalla ja muissa sähköisissä yhteisöissä ja viestimissä on kiellettyä.
  • Poikkeuksena kutsut vaalipaneeleihin tai vastaaviin, joissa jokaisella ehdokkaalla on mahdollisuus tulla kuulluksi.
 • Lahjonta on kiellettyä.

4 § Kokouskäytännöt

Valintajärjestys

Kokouksessa valitaan killan toimijat lähtökohtaisesti alla olevassa järjestyksessä:

 1. Hallituksen puheenjohtaja
 2. Hallituksen jäsenet siten, että eniten 1. prioriteetin hakuja saaneet virat käsitellään ensin.
  • Hakijamäärien ollessa tasan päättää kokouksen puheenjohtaja järjestyksestä, kuultuaan ensin ehdokkaita asiasta.
 3. Toimikuntien puheenjohtajat
 4. Muut toimihenkilöt
  • Kokouksen päätöksellä toimihenkilöiden valinta voidaan jättää istuvalle hallitukselle, joka päättää asiasta toimikuntien puheenjohtajien esityksestä.
  • Toimikuntiin kuulumattomien virkojen osalta asiasta päättää hallitus hakemusten perusteella

Ehdokkaiden esittäytyminen

Ehdokkaat saavat pitää itsestään virkakohtaisesti kokouksen puheenjohtajan määräämän pituisen esittelypuheenvuoron. Tämän jälkeen heille voidaan esittää kysymyksiä kokouksen puheenjohtajan määräämällä tavalla.

Kannatuspuheenvuorot

Ehdokkaiden esittäydyttyä ja vastattua kysymyksiin on kokouksessa varattu kohta kannatuspuheenvuorojen pitämiselle. Ellei killan hallitus ole etukäteen toisin päättänyt, kannatuspuheenvuorojen ajaksi ehdokkaat poistuvat salista. Aikomus kannatuspuheenvuoron pitämisestä tulee ilmoittaa killan hallitukselle ennen kokouksen alkua tai kokouksessa kokouksen puheenjohtajalle ennen ehdokkaan hakeman viran ehdolle asettautumisen sulkeutumista. Kokouksen puheenjohtaja voi harkintansa mukaan evätä oikeuden kannatuspuheenvuoron pitämiseen, kuitenkin asettamatta yhtä ehdokasta eriarvoiseen asemaan.

5 § Vaalitapa

Henkilövaaleissa käytetään suljettua lippuäänestystä, ellei kokous yksimielisesti toisin päätä. Käytettäväksi suositellaan suhteellista vaalitapaa, jossa

 • yhden valittavan tapauksessa vähiten ääniä saanut ehdokas pudotetaan pois ja häntä äänestäneiden äänet menevät äänestäjien seuraavaksi valitsemalle ehdokkaalle
 • useamman valittavan tapauksessa lasketaan äänikynnys ja äänikynnyksen ensimmäisinä ylittäneet ehdokkaat valitaan.

6 § Vaalijärjestyksen rikkominen

Mikäli vaalijärjestystä rikotaan, on hallitus oikeutettu toimimaan parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi huomautuksella tai sulkemalla rikkoneen henkilön vaaleista.