Toimivirat esittelyssä

Hallitus esittelee myös kuluneen vuoden hallitusvirkoja ja kokonaisen toimihenkilörakenteen, joiden tarkoitus on olla työkalu toiminnan ja toimikuntien hahmottamiseen ja ohjenuora hakijoille, jotta he voivat hakuprosessin aikana hahmottaa tehtävät joihin haluavat suuntautua.

Hallitus

Puheenjohtaja

Johtaa hallitusta ja samalla killan toimintaa. Puheenjohtaja vastaa viime kädessä kaikesta, mitä killassa tapahtuu. Edustaa kiltaa aina tarvittaessa niin ylioppilaskunnan piirissä kuin muuallakin. Pitää yhteyttä muiden erityisasemayhdistysten puheenjohtajiin AYY:n kiltaneuvoston välityksellä.

Sihteeri

Vastaa pöytäkirjojen kirjoittamisesta hallituksen ja killan kokouksista. Sihteerin vastuulla on myös jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä arkistoinnista huolehtiminen. Sihteeri edustaa kiltaa AYY:n Viestintätoimikunnassa.

Rahastonhoitaja

Huolehtii killan raha-asioista kuten laskujen maksamisesta ja kirjanpidosta sekä laskuttamisesta. Rahastonhoitaja pitää myös huolta, että killan toiminta pysyy budjetissa. Laatii talousarvion vuoden alussa ja tilinpäätöksen vuoden lopussa. Tekee tiivistä yhteistyötä rahaa keräävien tahojen, kuten Yrityssuhdevastaavan, sekä rahaa kuluttavien tahojen, kuten Stimulaatiotoimikunnan, kanssa.

Phuksikapteeni

Vastaa killan phuksikasvatuksesta ja phuksitoiminnasta ja järjestää phuksitapahtumia. Edustaa kiltaa AYY:n Fuksitoimikunnassa.

International Student Captain

Vastaanottaa uudet vaihtari- ja maisteriopiskelijat sekä vastaa kansainvälisistä opiskelijoista killassa. Edustaa kiltaa AYY:n KvTMK:ssa.

Opintomestari

Ylläpitää yhteyttä koulun henkilökuntaan, pitää itsensä tietoisena tutkinto-ohjelmassa tapahtuvista muutoksista ja vastaa kiltalaisten edunvalvonnasta. Johtaa killan opintotoimikuntaa ja vastaa opintoihin liittyvien tapahtumien järjestämisestä. Edustaa killan jäseniä AYY:n Opintoneuvostossa.

Isäntä & Emäntä

Järjestävät kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia, huolehtien niiden aikatauluista, varatuista tiloista, työvoiman riittävyydestä, budjetoinnista ja muutenkin yleisesti tapahtuman sujuvuudesta.

Johtavat huvitoimikunnan toimintaa ja ovat mukana AYY:n IE:ssä.

Kulttuurimestari

Johtaa Kulttuuri- ja liikuntatoimikuntaa ja suunnittelee sekä järjestää sen kanssa killan kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. Vastaa muiden kulttuuriin liittyvien toimikuntien toiminnasta. On vastuussa myös killan ulkosuhteista ja edustaa kiltaa AYY:n Hyvinvointitoimikunnassa.

Viestintämestari

Vastaa jäsenistön tiedottamisesta, killan sähköpostilistoista ja kalenterista. Tiedottaja huolehtii, että killan sivut sekä muut tiedotusvälineet ovat ajantasaiset. Tiedottaja pääsee myös tuomaan oman persoonallisen tyylinsä esiin killan tiedotuksessa. Tiedottamisen lisäksi tiedottaja vastaa Mediatoimikunnan toiminnasta ja edustaa kiltaa sihteerin kanssa AYY:n Viestintätoimikunnassa.

Yrityssuhdevastaava

Vastaa killan suhteista yrityksiin ja excursioiden järjestämisestä. Organisoi killan mainosmyyntiä ja kehittää killan mainetta ja kunniaa yritysten silmissä. Huolehtii killan varallisuuden kehittämisestä. Johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa. Edustaa kiltaa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa.

Toimikunnat ja toimihenkilöt

Phuksitoimikunta (Phuksikapteeni)

Vastaa phuksikasvatuksesta ja KV-toiminnasta

Ehdotettavia rooleja:

ISOpomo (1 kpl)
- Organisoi ISOhenkilöiden rekryämisen, koulutuksen ja yleisen toiminnan. Kuuluu AYY:n ISOtoimikuntaan.

SuurPhuksikapteeni (1 kpl)
- Edellisen vuoden Phuksikapteeni jatkaa phuksiensa kanssa toimintaa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

Tosi ISOpomo (1 kpl)
- Edellisen vuoden ISOpomo jatkaa ISOjensa kanssa toimintaa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

Senior International Student Captain (1 kpl)
- Jatkaa kv-opiskelijoidensa kanssa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

DSD Captain (1 kpl)
- Hoitaa Digital Systems and Design pääaineen phuksi- ja ISOtoimintaa. Sekä auttaa ISC:tä ja Phuksikapteenia yhteisessä phuksitoiminnassa.

Senior DSD Captain
- Jatkaa DSD-phuksien kanssa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

Opintotoimikunta (Opintomestari)

Pitää huolta opiskelijoiden edunvalvonnasta. Kokoustaa koulun henkilökunnan kanssa.

Ehdotettavia rooleja:

Automaatti
Informaatti(1 kpl)
DSDeetti
TEK-kiltayhdyshenkilö
- Aiemmin osa TEKSAS-rangerin virkaa yrityssuhteiden alla.
SAS-yhdyshenkilö
- Aiemmin osa TEKSAS-rangerin virkaa yrityssuhteiden alla.
Abisintti
- Ylläpitää abimateriaalia ja kouluttaa halukkaita.

Kulttuuri- ja liikuntatoimikunta (Kulttuurimestari)

Tehtävä: Kulttuuri- ja liikuntatoiminnan järjestäminen

Ehdotettavia rooleja:

Jäykkäranne (1 kpl)
Seniilisihteeri (1kpl)
Liikuntavastaava
Pelaaja

Huvitoimikunta (IE)

Tehtävä: Sitsit, saunaillat, yleiset tapahtumat

Ehdotettavia rooleja:

Smurffi (apuIE)
Juomanlaskija

Kultainen toimitus (GTPT)

Tuottaa kiltalehteämme GT:tä.

GTPT - Kultainen Päätoimittaja
- Vastaa Kultaisen Tomaatin ilmestymisestä n. 4 kertaa vuodessa. Kutsuu koolle toimituskokoukset, rekryää kirjoittajat kokoaa jutut, varmistaa, että lehti on painossa ajallaan ja saadaan julkaistua.
Kultainen toimittaja
Kultainen graafikko
Kultainen taittaja

Lukkaritoimikunta (Lukkarimestari)

Lukkarit pitävät huolta killan laulukulttuurista sitseillä ja muuallakin.

Lukkarimestari (1 kpl)
- Vastaa sitsien lukkaroinnista ja läsyn teosta sekä killan laulukulttuurin säilymisestä. Edustaa kiltaa AYY:n Lukkaritoimikunnassa.
Lukkari

Stimulaatio-toimikunta (Stimulantti)

Järjestään killan vuosijuhlan Stimulaation sekä puolivuotissilliksen Eskalaation.

Stimulantti (1 kpl)
Depressantti
Eskalaattori

ASkitoimikunta (ASkimestari)

Pitää huolta kotoisasta kiltahuoneestamme mitä moninaisimmin tavoin.

ASkimestari (1 kpl)
- Johtaa toimikuntaa ja vastaa kiltahuoneen palveluiden kehittymisestä.
ASkivahti

Säätötoimikunta (Säätömestari)

Muodostaa killan tietoteknisen osaamiskeskittymän: huolehtii killan pilvipalveluiden ASkipiikin ja muiden vastaavien palvelujen teknisestä ylläpidosta sekä toteuttaa projektiluontoisia kehitystöitä ja muuta hauskaa teknistä tekemistä.

Säätömestari (1kpl)
Säätökisälli

Yrityssuhdetoimikunta (Yrityssuhdevastaava)

Kehittää killan yrityssuhteita ja toimii Yrityssuhdevastaavan apuna.

rrrRankkajäbä
Excursiovastaava
Yrityssuhdekisälli

Mediatoimikunta (Viestintämestari)

Huolehtii killan mediatarpeista, kuten dokumentoinnista ja graafisesta suunnittelusta. Järjestää kiltalaisille mahdollisuuden oppia uutta tai harjoittaa vanhoja taitoja pidemmälle.

Somevastaava
Dokumentoija
Graafikko

Toimikuntien ulkopuolelta:

Oltermanni (1 kpl)
- Toimii killan yhteyshenkilönä laitoksen suuntaan.
Toiminnantarkastaja (2 kpl)
- Tarkastelevat killan toimintaa, jotta se pysyisi lain sallimissa rajoissa. Tarkistavat pöytäkirjat ja tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat eivät voi toimia samana vuonna missään muissa killan vastuullisissa tehtävissä. Varatoiminnantarkastaja (2 kpl)
- Toimivat toiminnantarkastajien varahenkilöinä.