Hallituksen pohjaesitys hallitus- ja toimihenkilöviroista

Killan hallitus esittää, että vuoden 2020 hallitukseen valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet hallituksenmuodostajan esityksen pohjalta. Hallituksenmuodostaja valitaan 18.10.2019 vaalikokouksessa ja esitys käsitellään kokouksen toisessa osassa 30.10.2019. Haku hallituksen jäseneksi päättyy 20.10. Hallituksenmuodostajan ehdotus uudesta hallituksesta julkaistaan kiltalaisille 28.10. Hallituksen kokoonpano määritellään killan säännöissä 20 § Hallitus:

“– Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä neljästä kymmeneen (4-10) muuta jäsentä, joihin lukeutuu taloudesta vastaava henkilö ja sihteerin tehtävistä vastaava henkilö –”
Mikäli kokous hyväksyy esityksen, on hallituksenmuodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Jollei yleinen kokous hyväksy esitystä, on hallituksenmuodostajalla oikeus tehdä yleiselle kokoukselle uusi esitys.

Jos uutta esitystä ei edelleenkään hyväksytä, suoritetaan uusi hallituksenmuodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes yleinen kokous hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Hallitus ehdottaa myös, että hallituksenmuodostajan ja sen myötä hallituksen muiden jäsenten lisäksi kiltakokous valitsee vain toimikuntien johtajat ja tietyn osan toimihenkilöistä, sisältäen lakisääteiset toimihenkilöt ja muutaman erikoisviran.

Muut toimihenkilöt valitaan vuoden 2020 hallituksen toimesta toimikuntien johtajien esityksestä. Kaikki hakemukset tehdään samaan google formiin (pl. ISOt, jotka valitaan erikseen keväällä) Toimikuntien johtajat päättävät itse lopullisen valintaprosessin, jonka on oltava kaikille vastaaviin virkoihin hakeville sama. Hallituksen tehtävä on valvoa, että valintaprosessi on reilu.

Olennainen osa ehdotusta on myös se, että kiltakokous myöntää tulevalle hallitukselle valtuuden nimittää toimikuntien johtajien ehdottamat toimihenkilöt jo vuoden 2019 aikana, ja toimihenkilöhaun jatkaminen 3.11 asti.

Esitys toimikunnista ja toimihenkilöistä

Alla on esitys toimihenkilörakenteesta vuodelle 2020. Esitys pitää sisällään siis vain muodostettavat toimikunnat sekä kokouksessa valittavat toimihenkilöt. Toimikuntiin haku jatkuu vaalikokouksen jälkeen 3.11.2019 asti ja lopullisen toimihenkilörakenteen hyväksyy tulevan vuoden hallitus toimikuntien johtajien ehdotuksista.

Phuksitoimikunta (johdossa Phuksikapteeni ja ISC)

Organisoi killan phuksitoimintaa.

ISOpomo (1 kpl)
- Organisoi ISOhenkilöiden rekryämisen, koulutuksen ja yleisen toiminnan. Kuuluu AYY:n ISOtoimikuntaan.

SuurPhuksikapteeni (1 kpl)
- Edellisen vuoden Phuksikapteeni jatkaa phuksiensa kanssa toimintaa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

Tosi ISOpomo (1 kpl)
- Edellisen vuoden ISOpomo jatkaa ISOjensa kanssa toimintaa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

Senior International Student Captain (1 kpl)
- Jatkaa kv-opiskelijoidensa kanssa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

DSD Captain (1 kpl)
- Hoitaa Digital Systems and Design pääaineen phuksi- ja ISOtoimintaa sekä auttaa ISC:tä ja Phuksikapteenia yhteisessä phuksitoiminnassa.

Senior DSD Captain (1 kpl)
- Jatkaa DSD-phuksien kanssa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

Opintotoimikunta (johdossa Opintomestari)

TEK-yhteyshenkilö (1 kpl)

SAS-yhteyshekilö (1 kpl)

Huvitoimikunta (johdossa Isäntä ja Emäntä)

Parhaiden bileiden järjestäjät. Isännän ja Emännän johdolla Huvitoimikunta on killan pääasiallinen sitsien ja saunailtojen järjestäjä.

Kulttuuri- ja liikuntatoimikunta (johdossa Kulttuurimestari)

Järjestää kiltalaisille kulttuuritapahtumia ja liikuntaa.

Kultainen toimitus (johdossa GTPT)

Killan virallisen lehden, Kultainen Tomaatti aka Golden Tomato, toimitus.

Kultainen päätoimittaja (1 kpl)

Lukkaritoimikunta (johdossa Lukkarimestari)

Toimikunta pitää huolta killan laulukulttuurista sitseillä ja muuallakin.

Lukkarimestari (1 kpl)

Stimulaatio-toimikunta (johdossa Stimulantti)

Järjestään killan vuosijuhlan Stimulaation sekä puolivuotissilliksen Eskalaation.

Stimulantti (1 kpl)

ASkitoimikunta (johdossa ASkimestari)

Pitää huolta kotoisasta kiltahuoneestamme mitä moninaisimmin tavoin.

ASkimestari (1 kpl)

Säätötoimikunta (johdossa Säätömestari)

Muodostaa killan tietoteknisen osaamiskeskittymän: huolehtii killan pilvipalveluiden ASkipiikin ja muiden vastaavien palvelujen teknisestä ylläpidosta sekä toteuttaa projektiluontoisia kehitystöitä ja muuta hauskaa teknistä tekemistä.

Säätömestari (1kpl)

Yrityssuhdetoimikunta (johdossa Yrityssuhdevastaava)

Kehittää killan yrityssuhteita ja toimii Yrityssuhdevastaavan apuna.

Mediatoimikunta (johdossa Viestintämestari)

Huolehtii killan mediatarpeista, kuten dokumentoinnista ja graafisesta suunnittelusta. Järjestää kiltalaisille mahdollisuuden oppia uutta tai harjoittaa vanhoja taitoja pidemmälle.

Toimikuntien ulkopuolelta:

Oltermanni (1 kpl)
- Toimii killan yhteyshenkilönä laitoksen suuntaan.

Toiminnantarkastaja (2 kpl)
- Tarkastelevat killan toimintaa, jotta se pysyisi lain sallimissa rajoissa. Tarkistavat pöytäkirjat ja tilinpäätöksen.

Varatoiminnantarkastaja (2 kpl)
- Toimivat toiminnantarkastajien varahenkilöinä.